ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ , โลจิสติกส์อุตสาหกรรมhttp://lic.industry4u.com ศูนย์ข้อมูลรถเที่ยวเปล่า
 
Thal  English
  
   
สินค้าโปรโมชั่น
ข้อเสนอซื้อ
ประมูล
รายการสินค้า
รายชื่อบริษัท
Directory
เมนูสมาชิก
<   >
วิธีการขาย
วิธีการซื้อ
สมัครสมาชิก
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับเรา
          INDUSTRY4U ได้พัฒนาโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เป็นตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์หรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-market place) และเป็นศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่ตัวกลางเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทั้งโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และประกอบธุรกรรมบนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกระบบในโซ่อุปทานสามารถเข้ามาทำธุรกรรมผ่านระบบตัวกลางนี้ได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

การดำเนินงานของระบบ
· รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
· วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และติดตามสถานการณ์โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
· จัดกิจกรรมในการประสานงานระหว่างสมาชิก หรือกับผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ให้บริการประกันภัย เป็นต้น รวมทั้งฝึกอบรมสมาชิก


บริการของระบบ
· การสืบค้นข้อมูลวัตถุดิบ สินค้าอุตสาหกรรม และการบริการโลจิสติกส์
· การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
· การโต้ตอบ (Live Chat)
· กระดานถาม-ตอบ (Webboard)
· การประมูล (Auction)
· องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย
· ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์


อุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย
ได้แก่ เหมืองแร่ เซรามิก ซีเมนต์ ก่อสร้าง เหล็กและเหล็กกล้า โลหการ แก้วและกระจก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โพลิเมอร์ แม่พิมพ์ ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตัวแทนและผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานวิชาการและงานวิจัย


ติดต่อสอบถาม
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 2644 4355
Website: www.industry4u.com e-mail: industry4u_admin@dpim.go.th
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 26444355 e-mail: industry4u_admin@dpim.go.th